Търсене

 

p5030076pa050046УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 8-12 КЛАС

Ръководител: Стела Крачолова

УЧЕБНА 2015/2016 година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА(PR):

 

Екип -етика и вътрешен ред:

Екип- образователна дейност:

Екип- забавления:

Представители на Ученическия съвет

Екип-материална база:

Екип по подготовка и издаване на училищния вестник „Дар":

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 5-7КЛАС

Ръководител: Теодора Русева

УЧЕБНА 2015/2016 година

Децата участват в училищни интерактивни занятия по определени теми, с цел изграждане на умения за работа в екип и превенция на агресивно поведение. Представители на ученическия съвет се включват активно в инициативи на Община Стара Загора, РЗИ, ЦКО и в лятната програма на МКБППМН.

 

IMG_0319small

Ученически съвет 5 – 7 клас

Десислава Генова

Паолина Канева

Теодора Янкова

Доника Иванова

Венцеслав Петров

Камелия Димитрова

Божидара Илчева

Иван Ивайлов

Александър Димов

Виктория Иванова

Славен Радулов

Симоне Петков

 

План за дейността

План на Ученическия съвет за 2015-2016г

Кампания „Стоп на агресията“, която включва:

м. декември

Спортно състезание за 5 клас с отборите: „Светкавиците“, „Орлите“, „Виктори“, „Гълъбите“.

Благотворителна акция за събиране на пластмасови капачки към кампанията на фондация „Идея в действие“.

м. януари

Конкурс за рисунки и изложба на тема: „Моят свят без агресия“

Световен ден на думата „благодаря“

м. февруари, 24.02. – Ден на розовата фланелка – изготвяне на постер; ученици, облечени с розови фланелки раздават послания

м. март

 

Мартенски базар 

УСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

НА СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА

Ние, представителите на класовете, членове в Ученическия съвет на СОУ"Васил Левски" - гр. Стара Загора, в стремежа си да изразим волята на учениците,

като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; достойнство и сигурност;

като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции,

прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална училищна среда, съобразена с всички законови уредби по Закона за народната просвета, Правилника на СОУ "Васил Левски" и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и/или защитаващи човешките права и свободи, за което приемаме този

 

У С Т А В

Глава първа

ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 1. Срок

Дейността на Ученическия съвет(УС)не се ограничава със срок.

Чл. 2. Цели и задачи

Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на СОУ"Васил Левски" и Педагогическия съвет. Основната цел на УС е да осъществява връзка между учениците - от една страна и горепосочените институции - от друга. УС има четири основни задачи:

1. Защита на правата на учащите в СОУ"Васил Левски" в съответствие с Правилника на училището и Международните конвенции за правата на детето и човека.

2. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на СОУ"Васил Левски".

3. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, конкурси и пр.

4. Представляване на учениците пред други институции.

 

Глава втора

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

§1. Членство в ОСУС

1. Ученическият съвет е форма на ученическо самоуправление.

2. Решава проблеми, засягащи учениците.

3. Приема решения за разработването и реализирането на проекти,кампании и др.

4. Членството в УС е доброволно. В него участват представители от всеки клас на училището - от 5 до 12 клас.

5. Членоветe на УС от определен клас се избират чрез демократичен избор.

6. Висш орган на УС е Общото събрание(ОСУС).

7. Протоколите на Общото събрание се водят от секретаря.

 

Чл. 1. Право на членство:

1. има всеки ученик, избран за представител на класа си по демократичен начин.

Чл. 2. Приемане на членове в УС, става съгласно чл.1. от този параграф и при следните условия:

ал.1. Абсолютно съгласие от страна на кандидата за участие в УС.

Чл. 3. Наказателен кодекс

1. Мъмрене от Председателя.

2. Предупреждение за изключване от УС.

3. Изключване от УС.

Чл. 4. Прилагане на чл.3 от този параграф

1. При две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.1.

2. При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.2.

3. При четири поредни и безпричинни отсъствия от заседанията на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.3, бива сменен съгласно чл.2. от този параграф.

4. При още две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС, направени от новия представител на съответния клас се наказва съгласно чл.3. т.3, а същият клас губи правото да участва в УС до края на учебната година.

5. Ако член на УС има поведение, уронващо престижа на УС и СОУ "Васил Левски", чрез демократично явно гласуване в ОСУС при наличието на кворум и мнозинство, Председателят на УС има право да изгони публично този член.

6. Ако член на УС желае да прекрати участието в УС, той е свободен да го направи, след като представи мотивите за своето решение пред ОСУС.

§2. Права и задължения на членовете на УС

Чл. 1. Права и задължения на членовете в УС.

ал.1. Всеки член има право:

1. на един глас в ОСУС.

2. да участва активно в управлението и работата на УС.

3. да му бъде извинено отсъствие от събрание на УС, съгласно УСТАВА.

4. да избира и да бъде избиран в органите на УС.

5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това.

6. да бъде информиран за дейността на УС.

ал.2. Всеки член на УС е длъжен:

1. да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решеният на ОСУС.

2. да участва активно в събранията на УС.

3. да не използва, по какъвто и да е начин, УС за цели, противоречащи на УСТАВА.

4. членът на УС не отговаря лично за задълженията на УС.

5. членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

Чл. 2. Права и задължения на членовете извън УС.

ал.1. Представителят на класа има право:

1. да участва активно в провеждането на часа на класа.

2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител, педагогическия съветник или отговорника за УС на СОУ"Васил Левски", по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.

ал.2. Представителят е задължен:

1. да осигури демократично избиране на учениците, отговарящи за различни длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване.

2. да провежда избори за нов представител в края на мандата си от една година.

3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълнението им.

4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание според този УСТАВ.

5. да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа.

6. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на ОСУС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия според този УСТАВ.

7. да стимулира активното участие на своите съученици в заседанията на ОСУС.

8. да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и накърняване на човешките му права от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал.

§3. Длъжности в УС:

Чл. 1. Всички длъжности с мандат една година, за които може да се кандидатства по време на избори в УС, са:

1. Председател

2. Зам. Председател

3. Секретар

4. Отговорник по обратната връзка

5. Отговорник по материалната база

6. Отговорник по съобщенията

7. Отговорник по вътрешния ред

8. Отговорник по забавленията

9. Отговорник по образователната дейност

Чл. 2. Няма длъжности с мандат, различен от една година.

Чл. 3. Други длъжности могат да се добавят чрез гласуването им от ОСУС.

§4. Структура и мандат на органите на УС:

Чл. 1. Общо събрание на УС

ал.1. Структура

1. ОСУС се състои от всички членове на УС, съобразно §1. чл.1

ал.2. Мандат

1. ОСУС има мандат една година.

2. Членовете на ОСУС всяка година се обновяват или запазват, съобразно §1.

ал.3. Права на ОСУС

1. Изменя и допълва настоящия УСТАВ.

2. Избира и освобождава членовете на ръководството на УС (включително и Председателя).

3. Приема, освобождава и изключва членове на УС.

4. Приема основните насоки и програма за дейността на УС.

5. Решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да обсъди.

ал. 4. Ред за вземане на решения:

1. Събранието на ОСУС се счита за редовно, когато има кворум, състоящ се от минимум 50% + един от членовете на УС.

2. При липса на кворум събранието се отлага с 15 минути на същото място и при същия дневен ред. След това то се провежда и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

3. Решенията на ОСУС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

4. Член на ОСУС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него.

5. ОСУС решава конкретно във всеки отделен случай формата на гласуване - явно или тайно.

 

Глава трета

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 1. Председателят олицетворява единството на УС и ученическата общественост в СОУ"Васил Левски". Той ги представлява както в, така и извън СОУ"Васил Левски".

Чл. 2. Председателят се подпомага в своята дейност от Зам. председател.

Чл. 3 Избор на Председател

1. Председателят се избира от ОСУС във втората седмица на новата учебна година.

2. Право на вот могат да упражнят всички членове на УС.

3. За Председател на УС на СОУ"Васил Левски" може да бъде избран ученик, навършил 16 години.

4. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + 1 от членовете на УС.

5. Зам. председател се избира след като бъде избран Председател

6. За Зам. председател на УС на СОУ"Васил Левски" може да бъде избран ученик, навършил 16 години.

7. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + 1 от членовете на УС.

8. Нито Председателят, нито Зам. председателят могат да бъдат представители на своя клас в УС.

9. И Председателят, и Зам. председателят могат да бъдат преизбирани само веднъж.

Чл. 4. Пълномощията на Председателя и на Зам. председателя се прекратяват предсрочно при:

1. Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.

2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си, поради тежко заболяване.

3. Гласуване вот на недоверие

(1) В случай на т.1,2 и 3 Зам. председателят встъпва в длъжността Председател до края на мандата.

(2) При невъзможност Зам. председателят да встъпи в длъжност, на негово място се избира нов Председател по начина, описан в чл. 3.

Чл. 5. Председателят на УС:

1. Ръководи дейността на УС.

2. Води заседснията на УС.

3. Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УС.

4. Има право да гласува при вземане на решение в УС.

5. Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо.

6. Председателят има правото да предлага кандидатури за различните длъжностни постове в РнУС.

7. Председателят има право еднолично да отхвърли прието от УС решение вендъж през мандата си, след като ясно и точно е подкрепил противоречащото на демократичните принципи и ценности, свое решение.

8. При отсъствие на Председателя, Зам. председателят ръководи заседанието на УС.

9. Председателят се задължава да спазва УСТАВА на УС и Правилника на СОУ"Васил Левски". В нито един момент от мандата си Председателят няма право да пренебрегва законите на своето училище.

 

Глава четвърта

ОТГОВОРНИЦИ И СЕКРЕТАР

Чл. 1. Отговорниците

1. Избират се по описания в УСТАВА ред.

2. Имат право да гласуват при вземане на решение в УС.

3. Информират ученическата общественост на СОУ"Васил Левски"по въпроси, късаещи дейността на УС.

4. Отговорниците могат да бъдат представители на своя клас.

 

Глава пета

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УСТАВА

 

Чл. 1. Всеки един член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този УСТАВ, Закона за народната просвета, Правилника на СОУ"Васил Левски" и всички приети от България международни конвенции, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи.

Чл. 2. Нито един от членовете на УС, както и нито един от учениците на СОУ"Васил Левски"няма право: да петни името на България,

да уронва престижа на СОУ"Васил Левски", да накърнява достойнството на друг човек.

 

 

 

 


Powered by Joomla!. Designed by: Paradise Premium Theme  Valid XHTML and CSS.