От тази учебна 2021/ 2022 година училището участва в  проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“.

Дейността включва закупуване на преносими технически устройства (ПТУ) - лаптопи, таблети и други технически средства за ученици и педагогически специалисти, които да бъдат използвани в образователния процес и в условията на кризи, с оглед осигуряване на непрекъснат образователен процес и създаване на технологичен фонд към училищата. При провеждане на присъствени часове, техниката ще бъде използвана в училищата за обезпечаване на образователния процес, а в случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, за осигуряване на непрекъснат учебен процес ще се предоставя за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.

Критериите за разпределение на устройствата на децата, които нямат технически устройства в дома си са:

- Ученици застрашени от отпадане от системата на училищното образование или чийто достъп до образование е поставен в повишен риск, поради ниското образователно ниво на родителите/настойниците им и свързаните с това неблагоприятна позиция на пазара на труда и риск от социално изключване;

- Ученици с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежения и кризи в семейството; - Ученици с отрицателно въздействие на домашната среда;

- Ученици с функционална неграмотност и ниско образование на родителите и др.;

- Ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на навици за учене;

- Ученици с негативни нагласи към образователния процес, липса на мотивация, голям брой отсъствия и др.; - Ученици с ниска степен на готовност за училище;

- Ученици с липса на познавателна мотивация, липса на мотивация на родителите за получаване на образование; - Ученици сираци или полусираци;

- Ученици от етнически малцинства;

- Ученици от семейства с две и повече деца.

Учениците отговарящи на повече критерии следва приоритетно да получат техническо устройство. 

 

И през новата 2022/ 2023 г. продължава възможността ученици, които нямат техническо устройство да получат такова за временно ползване, след прилагане на горепосочените критерии. През месец януари 2023 г. училището ще стартира по този проект – Дейност 2, а именно обучение на учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Цел на обученията  е придобиване на умения за работа с електронни платформи и възможност за плридобиване на компютърна грамотност. По график всички първокласници ще преминат през обучение с продължителност 4 учебни часа в групи по 6- 7 ученици, за което ще получат сертификат.

   Ръководители на обученията ще бъдат:

  • Мирела Петрова- учител по математика и информационни технологии;
  • Десислава Тонева- старши учител по информационни технологии;
  • Делка Петрова- старши учител по математика и информационни технологии.
Joomla templates by a4joomla