От тази учебна 2021/ 2022 година училището участва в  проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“.

Дейността включва закупуване на преносими технически устройства (ПТУ) - лаптопи, таблети и други технически средства за ученици и педагогически специалисти, които да бъдат използвани в образователния процес и в условията на кризи, с оглед осигуряване на непрекъснат образователен процес и създаване на технологичен фонд към училищата. При провеждане на присъствени часове, техниката ще бъде използвана в училищата за обезпечаване на образователния процес, а в случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, за осигуряване на непрекъснат учебен процес ще се предоставя за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.

Критериите за разпределение на устройствата на децата, които нямат технически устройства в дома си са:

- Ученици застрашени от отпадане от системата на училищното образование или чийто достъп до образование е поставен в повишен риск, поради ниското образователно ниво на родителите/настойниците им и свързаните с това неблагоприятна позиция на пазара на труда и риск от социално изключване;

- Ученици с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежения и кризи в семейството; - Ученици с отрицателно въздействие на домашната среда;

- Ученици с функционална неграмотност и ниско образование на родителите и др.;

- Ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на навици за учене;

- Ученици с негативни нагласи към образователния процес, липса на мотивация, голям брой отсъствия и др.; - Ученици с ниска степен на готовност за училище;

- Ученици с липса на познавателна мотивация, липса на мотивация на родителите за получаване на образование; - Ученици сираци или полусираци;

- Ученици от етнически малцинства;

- Ученици от семейства с две и повече деца.

Учениците отговарящи на повече критерии следва приоритетно да получат техническо устройство. 

Joomla templates by a4joomla