Проект BG05M20POOl-2.012-0001-С01 „Образование за утрешния ден”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения

Ръководител

/име, презиме, фамилия/

Клуб „В света на командите“

Делка Димитрова Петрова

oud232

oud233

oud235

oud234

oud231

Joomla templates by a4joomla