Допълнителни дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г. – провеждане на тренинги за повишаване на социално-емоционални умения в ученето и тренинги за социално-психологическа подкрепа на  ученици и педагогически специалисти в условие на кризи.

tr9

tr2

tr5

tr6

tr7

tr8

tr9

tr12

tr14

tr15

tr16

tr17

tr18

tr19

tr19

tr21

tr1

Обучение на ученици от 1 и 3 клас по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Joomla templates by a4joomla