Повишаването на квалификацията е процес на непрекъсната подготовка за усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие.Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:

  • актуализиране и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие между потребностите на системата на предучилищното и училищно образование, образователната практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа;
  • реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
  • изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално усъвършенстване;
  • удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
  • мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на предучилищното и училищно образование;
  • създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
  • повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.

/ГАЛЕРИЯ/

Теми за вътрешноучилищна квалификация

2016_m09_08 - Запознаване с Закон за предучилищното и училищното образование и промените в учебната документация – Л. Борисова, Г. Узунова и Ан. Любенова

2016_m10_12 - Сравнителен анализ на резултатите от НВО и ДЗИ през учебната 2015/2016 г. и 2016/ 2017 г. – Зл. Гинчева и Д. Дечкова

2016_m11_20 - Обсъждане на новите учебни програми за трети клас – Зл. Гинчева и Д. Златева

2016_m12_20 - Изготвяне на становища във връзка с новите учебни програми за седми и девети клас –Д. Дечкова и В. Неделчева

2017_m01_09_13 - Процедура за оценка на пригодността за прилагане на учебниците и учебните комплекти за първи и пети клас – Зл. Гинчева, Д. Иванова, Д. Дечкова и А. Тонева

2017_m02_23 - Умения за работа с гнева и агресивното поведение – Я. Радулова

2017_m07_m08 -Процедура за оценка на пригодността за прилагане на учебниците и учебните комплекти за втори, шести и осми клас – Зл. Гинчева, Ж. Коцинова, Д. Дечкова и Ел. Георгиева

2017_m08_21 - Основни акценти в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическа специалисти - Л. Борисова, Зл. Гинчева и Д. Дечкова

2017_m09_01 - Основни насоки за организиране и провеждане на образователния процес през учебната година и планиране на дейността – Л. Борисова

2017_m09_11 - Създаване на годишни тематични разпределения съобразно изискванията на новата програма по български език и литература и математика - работна среща – Ан. Любенова, Д.Стоева

2017_m09_23 - Професионален стрес и бърнаут – Я. Радулова

2017_m11_18 - Повишаване мотивацията за учене на учениците – П. Славова, М. Горчева

2017_m12_15_21 - Алтернативни форми и методи за изпитване и оценяване на учениците - Д. Дечкова и М. Вучкова

2018_m02_23 - Класният ръководител – фактор за успешно взаимодействие между училището и семейството – Г. Узунова

2018_m03_28_29 - Мениджмънт на класа – Я. Радулова

2018_m04_25_26 - Прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз– Я. Радулова

2018_m05_29_30 - Приобщаващо образование. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие - Я. Радулова

2018_m09_03 - Система от символи за качествени показатели за оценяване на учениците от IIII клас - работно съвещание – Зл. Гинчева

2018_m09_11 - Основни насоки за организиране и провеждане на образователния процес през учебната година, планиране на дейността – Л. Борисова

2018_m10_30_31 - Психологически техники за сплотяване на учениците в клас - Я. Радулова

2019_m01_10 - Изработване на електронно портфолио на учителя –Д. Тонева и Д. Дикова

2019_m01_30 - Четивната грамотност. Стратегии за развитието й у учениците - Г. Славова и К. Минчева

2019_m03_25 - Работа с електронен дневник – Д. Тонева и Р. Милушева

2019_m04_16_17 - Комуникация на партньорството учител – ученик – родител – Н. Керанова и М. Иванова

2019_m09_09 – Основни насоки за организиране и провеждане на образователния процес през учебната година и планиране на дейността – Л.Борисова

2019_m09_28 – Работа  с електронен дневник – Л.Борисова

2019_m10_26 – Разглеждане на новите учебни програми за четвърти клас – Зл.Гинчева

2019_m11_27 – Учителско портфолио – Д.Дикова,  Д.Тонева

2020_m01_28 - Работа на учителя с проблемни ученици -  Янка Радулова

2020_m02_27 - Интерактивност в обучението. Интерактивни методи и техники – Росинка Вълчева, Фанка Каменова

2020_m03_12 -  Дистанционно обучение чрез електронната платформата ZOOM –   Деяна Дикова, Катя Динева, Десислава Тонева, Делка Петрова

2020_m08_31 - Насоки за работа на системата на училищното образование през  учебната 2020 -2021 година в условията на COVID – 19. Запознаване с Наредба № 4 за учебния план. Приемане плановете на методическите обединения. Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище – Златка Гинчева, Даниела Дечкова

2020_m09_09_10 - Обучение за работа с образователната електронна платформа Microsoft Teams - Радостин Кънчев, Деяна Дикова, Десислава Тонева, Росица Милушева

2020_m10_13_30  - Създаване на интерактивни работни листове – Катя Динева 

2021_m06_12 – Класна стая без тормоз – Яна Армянова, Веселина Неделчева

2021_m06_26 – Хиперактивност и дефицит на внимание при учениците. Стратегии за справяне – Янка Радулова

2021_m09_13 – Необходимостта от квалификационна дейност. Промени в нормативните документи

2021_m10_21 – Лидерство на учителя в дигитална среда на обучение – Т.Петкова, Ст. Танева  

2021_m12_09 - Дигитални ресурси за проверка и самопроверка. Философия на оценяването в процеса на обучение – ЯЛ Армянова, Т. Николова 

2022_m03_17 – Как да направим интерактивна презентация за педагогическа ситуация – Р. Кънчев, Д. Иванова

2022_m04_27 – Електронни мисловни карти- инструмент за визуализиране на учебния процес – Д. Йолдова, Н. Господинова

2022_m05_19 – Работа в екип- споделяне на добри практики – Стела Димитрова

2022_m07_06 – Как да изградим увереност в себе си и другите, в условията на стрес и криза – Я Радулова

2022_m09_03_04 – Инспектиране на образователната институция – „Мениджър консулт“ ЕООД

2022_m9_12 Запознаване с промените в нормативната уредба; плановете на методическите обединения; план за квалификационна дейност.  Попълване на анкета с цел проучване потребностите на педагогическите специалисти за предпочитани теми за квалификация за учебната 2022/2023 година – Лина Борисова, Анита Любенова, Стела Крачолова

2022_m10_05 Комуникативни умения за работа в екип – условие за създаване на позитивна образователна среда – Нина Керанова

2022_m10_28 - Работа с деца и ученици със СОП /Галерия/

2022_m12_07 Иновативни методи и практики в образованието – Жасмина Коцинова, Десислава Тонева

2023_m2_22 Синдром на професионалното прегряване Burnout – Татяна Тодорова, Борислав Иванов

2023_m4_03 Компетентностният подход в образованието – Живка Кючукова, Динка Стоянова

2023_m4_03 Проекто-базисен подход в образованието – Антония Тонева, Милена Горчева

 

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СТАРА ЗАГОРА

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой участници в обучението

Пожарна и аварийна безопасност и действия при бедствия и аварии

Хотел Феста Виа Понтика

04– 5.09.2023г.

10:00 ч. - 18:30 ч. 04.09.23 г.

Академия Респонса

40

 

2023_m9_04 Действия при бедствия и аварии

2023_m9_12 Запознаване с промените в нормативната уредба; плановете на методическите обединения; план за квалификационна дейност.  Обобщаване резултатите от анкета, целяща проучване потребностите на педагогическите специалисти за предпочитани теми за квалификация през учебната 2023/2024 година– Лина Борисова, Анита Любенова, Стела Крачолова

05.09.2023г. Работа с интерактивна дъска - Катя Динева, Марела Петрова, Даниела Дечкова

29.11.2023г. Иновативни методи и форми, прилагани в учебно-образователния процес. Използване на платформи и приложения при подготовка и провеждане на урочната дейност - Красимира Костадинова, Татяна Николова, Дарина Йоргова

24.01.2024г. Как да овладяваме аудиторията, психологически тактики за управление на група - Янка Радулова, Мариана Гатева

30.01.2024г. Дейности за попълване на информация и документи в електронен вариант и в електронни платформи - Делка Петрова, Анита Любенова

 

Joomla templates by a4joomla