Повишаването на квалификацията е процес на непрекъсната подготовка за усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие.Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:

 •           - актуализиране и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие между потребностите на системата на предучилищното и училищно образование, образователната практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа;
             - реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
             - изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално усъвършенстване;
             - удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
             -  мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на предучилищното и училищно образование;
             - създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
             - повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.

/ГАЛЕРИЯ/

30.01.2019 г. - Тема „ Четивната грамотност. Стратегии за развитието й учениците”

Joomla templates by a4joomla