Проекти

Оперативни програми на ЕС:

  •  Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
  • Проект BG051РО001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – "УСПЕХ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  •  Проект BG051РО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.   – включени 36 педагог.специалисти.

 

 

Национални програми:

·         Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище /ИКТ/".

 

·       Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час"- заместване на отсъстващи учители в училищата..

Joomla templates by a4joomla