Доставка на учебници и електронно четими варианти на учебници за учениците от V до XII клас за учебната 2024/2025 година

Със Заповед № РД09- 172/23.01.2024г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2024/2025 година, допълнена със Заповед № РД09- 974/15.04.2024г. и Заповед № РД09- 1281/17.05.2024г.

Съгласно чл. 164, ал.2 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2024/2025 г., съгласуван с Обществения съвет при СУ „Васил Левски“ – гр. Стара Загора, за което е изготвено становище, съгласно което са избрани и следва да се доставят учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници за учениците от училището.

Единствените възможни изпълнители на доставките на избраните учебници и учебни помагала, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

Съгласно чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП възложителят изпраща покана до определени лица, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя.

За учебната 2024/2025 г. издателствата, от които ще бъдат закупени учебници са: „Клет България“ ООД, „Педагог 6“; „Просвета София“ АД, „Архимед“, „БГ Учебник“, „Домино“, „Exspress Publishing”. Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебниците и учебните помагала-предмет на настоящата поръчка.

Предвид гореизложеното провеждането на обществената поръчка по друг ред на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и до нарушаване правото на отделните преподаватели да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната година.

1. Обща прогнозна стойност на поръчката: 51 470.00 лв. (петдесет и една хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Клет България“;

Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от издателство „Педагог 6“;

Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета София“ АД;

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Архимед“;

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“;

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „ДОМИНО“.

Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Express Publishing“;

2. Условия за изпълнение: 

  • Изпълнението на поръчката следва да бъде реализирано при стрикто спазване на всички приложими норми, регламентиращи дейностите, включени в доставката - предмет на поръчката.
  • Учебниците и учебните помагала трябва да отговарят на изискванията на ЗПУО - Глава седма, Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. относно цените. Цената на учебниците и учебните помагала не трябва да надвишава цените, регламентирани в Постановление № 79 от 13.04.2016г за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.
  • Учебниците и учебните помагала трябва да съответстват на утвърдените и одобрени от министъра на образованието и науката списъци с учебници и учебни помагала, които ще се ползват през учебната 2024/2025 г.
  • Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни помагала. Доставените учебници и учебни помагала следва да бъдат нови, неупотребявани и надлежно окомплектовани.

3. Срок на изпълнение на поръчката:  не по-късно от  10.09.2024 г.

4. Място на изпълнение на поръчката: СУ „Васил Левски” – гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 60

Joomla templates by a4joomla