Ред и условия за продължаване на обучението

 

 • Според чл.107, ал. 1- 4 от Закона за предучилищно и училищно образование ученика избира формата на обучение при условията на чл.12, ал.2 и при спазване изискванията на този закон. Формата на обучение се препоръчва от екип за подкрепа за личностно развитие за:
  • ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;
  • лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
  • лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
  • лице, което не може успешно да зъвърши един и същи клас повече от три учебни години;
  • ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл.112, ал.5 /по желание на родителите и не постигат необходимите компетентности/.
 • Продължаване на образованието в българско училище след признаване на завършен период, клас, етап или степен от училищното образование се осъществява при спазване на член 113 до чл. 128 от Наредба №11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 • Заявление 
 • Училищна комисия – Стела Крачолова - ЗДУД, Анита Любенова – ЗДУД, Даниела Дечкова – главен учител
 • Телефон за контакт: 042/ 623 942
Joomla templates by a4joomla